Bestuur

Bestuur

Het bestuur houdt toezicht op de Vastenactie- en Adventsactie campagnes, op de besteding van de gelden en op het projectbeleid. Een aparte projectencommissie beoordeelt de projectvoorstellen die bij Stichting BVA binnenkomen.

Op 31 december 2014 bestond het bestuur van de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie uit drie personen:
• M. de Haan, secretaris;
• E.C.G. Rommens, penningmeester en waarnemend voorzitter;
• J.W.P.M. van der Velden, algemeen bestuurslid.

De Nederlandse bisschoppenconferentie benoemt de leden van het bestuur op voordracht van het bestuur van de Stichting en na consultatie van Mgr. dr. J.M. Punt, referent voor missie en ontwikkeling. De benoemingstermijn is drie jaar. Op 1 januari 2018 zijn de bestuursleden herbenoemd.

In het dagelijkse leven zijn de bestuursleden werkzaam in uiteenlopende functies in diverse sectoren van de maatschappij. Dhr. De Haan is gemeentesecretaris van gemeente Weesp, dhr. Van der Velden is advocaat bij Keijser van der Velden en dhr. Rommens is Ethics & Compliance Manager, Shell Projects & Technology bij Shell.

De nevenfuncties van dhr. Van der Velden zijn: docent financieel recht en ondernemingsrecht aan de Grotius Academie en andere (postdoctorale) instellingen, Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof ’s-Hertogenbosch, redacteur Ars Aequi Kwartaaljournaal financieel recht, lid raad van commissarissen SolarNow B.V., lid raad van toezicht Triodos Fair Share Fund, lid raad van commissarissen Triodos Vastgoedfonds N.V. en auteur SDU commentaar financieel recht en ondernemingsrecht. Dhr. Rommens en dhr. De Haan hebben geen nevenfuncties.

Geen van de bestuursleden heeft enige vergoeding ontvangen voor de voor de Stichting verrichte bestuursactiviteiten. Aan geen van de leden zijn leningen, voorschotten of garanties verstrekt.