Projectenbeleid

Projectenbeleid

Projectenbeleid

De Stichting ondersteunt een breed scala aan projecten. De projecten zijn kleinschalig (in beginsel maximaal 100 duizend euro per jaar per project), vooral sociaaleconomisch van aard en ze zijn gericht op de concrete noden van de lokale gemeenschap. De projecten zijn over de hele wereld verspreid. Het projectenbeleid is vastgelegd in het Reglement projecten.

Of projecten voor ondersteuning in aanmerking komen, beoordeelt de projectencommissie aan de hand van het projectenbeleid van de Stichting. Bezwaar tegen afwijzing van een projectaanvraag kan worden gericht aan het bestuur, Amaliastraat 13, 2514 JC Den Haag.

Theorie van verandering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grotere, algemene doel van Stichting BVA is dat alle mensen wereldwijd een waardig bestaan hebben. Om dit doel te bereiken zijn er drie randvoorwaarden nodig: dat alle mensen kunnen zelf kunnen werken aan hun waardigheid; dat niemand in armoede leeft en dat welvaart wordt gedeeld binnen gemeenschappen, samenlevingen en wereldwijd.

 

Stichting BVA wil deze doelstellingen bereiken op drie manieren: via ondersteuning van projecten in het buitenland; via particuliere initiatieven en via bewustwording in Nederland. We doen hierbij een beroep op solidariteit tussen mensen en gemeenschappen en financieren wereldwijd kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Om ervoor te zorgen dat wij gemeenschappen ondersteunen en de waardigheid van mensen vergroten, ondersteunen wij alleen projecten die (1) de juiste deskundigheid hebben om een project succesvol uit te voeren; (2) een gemeenschap als geheel ondersteunen en niet gericht zijn op steun aan individuen; (3) investeren in mensen en liever niet in gebouwen en voertuigen; (4) ingebed zijn in de lokale cultuur en context en waarbij de vraag vanuit de gemeenschap zelf komt en (5) waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van mensen en gemeenschappen zelf en waarbij de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk wordt gelegd. Mensen kunnen met ondersteuning van een project hun eigen lot weer in handen nemen.

 

Alle projecten die door Stichting BVA gefinancierd worden, vallen onder een van de thema´s in de balk aan de zijkant. Stichting BVA werkt vanuit de katholieke sociale leer en maakt gebruik van het wereldwijde katholieke netwerk.

 

Monitoring en evaluatie van projecten

Projecten die door Stichting BVA gefinancierd worden, zijn verplicht om elk half jaar een inhoudelijke en financiële rapportage aan te leveren. Dit is het monitoren van projecten. Hierbij wordt vooral gekeken of de uitvoering van de projecten in lijn ligt met het goedgekeurde projectvoorstel. Daarnaast wordt de financiële rapportage vergeleken met de oorspronkelijk ingediende begroting. Dit is een waarborg om ervoor te zorgen dat projecten op de juiste manier uitgevoerd worden en om als Stichting op de hoogte te blijven van de projectresultaten.

Een andere manier om de resultaten van projecten te bekijken en evalueren is via projectbezoeken. Hiermee kun je het effect en de impact van projecten vaak beter evalueren. Een voorbeeld: uit een rapportage van een project kun je vaststellen of een school gebouwd is, of dat er trainingen gegeven zijn over hygiëne, maar pas wanneer je een project bezoekt, kun je vaststellen of dit schoolgebouw ook gebruikt wordt en of de deelnemers aan de trainingen ook daadwerkelijk hun handen wassen voor het eten. Omdat Stichting BVA veel kleine projecten ondersteunt, bezoeken wij slechts een selectie van de projecten die we ondersteunen. In 2017 heeft Stichting BVA vier projecten bezocht in drie landen. Daarnaast zijn er namens Stichting BVA nog tien projecten door vrijwilligers bezocht in zes landen. De resultaten uit deze bezoeken gebruiken wij om te leren en onze kennis van de projecten te vergroten en helpt ons bij het beoordelen van nieuwe projectaanvragen.

 

Verantwoordingsonderzoek Stichting BVA

In 2018 zal Stichting BVA een grootschalig onderzoek uitvoeren om de resultaten van alle door de Stichting gefinancierde projecten van de afgelopen vijf jaar te evalueren. Een eerste onderdeel van dit onderzoek is het verzamelen van de resultaten die uit de projectrapportages naar voren komen. Een tweede onderdeel is dat een aantal projectbezoeken zullen plaatsvinden, waarbij ernaar gestreefd wordt om een grote variëteit aan projecten te bezoeken. Naast de directe projectresultaten, zal tijdens deze bezoeken ook gefocust worden op de impact van deze projecten op de lokale samenlevingen en gemeenschappen. De resultaten van beide deelonderzoeken zullen met de donateurs van Stichting BVA gedeeld worden.