Onze missie en visie

Onze missie en visie

Onze missie

Wij inspireren en motiveren katholieken in Nederland om mensen over de hele wereld te ondersteunen bij het opbouwen van een waardig bestaan. Dit doen we door te bouwen aan gemeenschappen in binnen- en buitenland en door het werven van fondsen in Nederland. We zijn de missie- en ontwikkelingsorganisatie van de Katholieke Kerk in Nederland. Ons werk is geïnspireerd door Christus en Zijn Evangelie.

Onze visie

Hele mens
Met de hele mens bedoelen we alle dimensies van het menszijn: spiritueel, psychisch, fysiek en sociaaleconomisch.

Waardigheid
We geloven dat alle mensen door God, uit liefde, in Zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen. Dat geeft iedere mens een intrinsieke waardigheid en maakt ons broeders en zusters van elkaar. Het principe van het algemeen welzijn (bonum commune) vloeit voort uit de waardigheid, de eenheid en de gelijkheid van alle mensen. Het sociale leven dient zich te richten naar het algemeen welzijn, wil het zijn diepste betekenis bereiken. Hiertoe dienen de aardse goederen die aan ons allen gegeven zijn aangewend te worden. Solidariteit tussen mensen is dus een belangrijke opdracht. Door onderlinge samenwerking kunnen mensen zich inzetten voor de menselijke waardigheid en het bonum commune. Deze initiatieven verdienen ondersteuning (subsidiariteit). De sociale leer van de Katholieke Kerk roept ons op en wijst ons de weg om mensen in hun waardigheid te doen leven.

Bouwen aan gemeenschappen
Samen bouwen we (subsidiariteit en solidariteit) aan onderling verbonden gemeenschappen (bonum commune), in Nederland en wereldwijd, ongeacht hun religieuze achtergrond, waarin ieder zichzelf tot de volle potentie kan ontwikkelen (waardigheid). Dat doen we met respect voor elkaars waardigheid, rechten en verantwoordelijkheden. Geïnspireerd door het Evangelie en de katholieke sociale leer werken we in deze gemeenschappen op twee dimensies: de ontwikkeling van een persoonlijke relatie met God en zorg voor de naaste.

Fondswerving
Om projecten te kunnen ondersteunen die aan deze missie en visie werken, werven we fondsen en stimuleren we gemeenschappen in Nederland om fondsen te werven.

Katholieke Sociale Leer
De visie van de Stichting is gebaseerd op de vier kernbegrippen uit de Katholieke Sociale leer:

  • Waardigheid voor iedere mens;
  • Solidariteit onder de wereldwijde mensenfamilie;
  • een goed gebruik en een rechtvaardige verdeling van welvaart en goederen (bonum commune);
  • mensen de kans geven om zelf te werken aan een menswaardige, rechtvaardige samenleving (subsidiariteit).

De waardigheid van iedere mens staat voor ons centraal. We geloven dat iedere mens door God uit liefde is geschapen. Daarom heeft ieder het recht om gewaardeerd en gezien te worden en hoort ieder mens de mogelijkheid te krijgen zichzelf te ontwikkelen.

Omdat we bij deze ontwikkeling elkaar nodig hebben, is solidariteit een essentieel beginsel van de Sociale leer. Onze solidariteit bestaat daaruit dat we als één wereldwijde familie verantwoordelijk zijn voor elkaar. Als mens hebben we de morele plicht deze verantwoordelijkheid te nemen waar dit geboden is. Samen bouwen we een gemeenschap waarin ieder zichzelf tot de volle potentie kan ontwikkelen, met respect voor elkaars waardigheid, rechten en verantwoordelijkheden.

Om dit te kunnen realiseren, horen mensen verantwoordelijk met hun bezit om te gaan. Het algemeen welzijn (bonum commune) is daarbij belangrijk. Hieronder wordt verstaan dat het bezit dat mensen hebben, ten goede moet komen aan de samenleving als geheel. Als het grootste deel van het bezit door slechts een kleine groep wordt beheerd, kan het nooit ten goede komen aan het algemeen welzijn.

Om de beschreven beginselen van de sociale leer in de praktijk te kunnen brengen en inhoud te geven, is het beginsel van de subsidiariteit belangrijk. Dit houdt in dat verantwoordelijkheid zo lokaal mogelijk moet worden neergelegd. Zo komen persoonlijke talenten het best tot ontplooiing en worden mensen uitgedaagd actief mee te bouwen aan de samenleving.