Projectbeleid

Projectbeleid

Stichting BVA ondersteunt projecten die passen binnen haar visie en binnen de vier kernwaarden van de stichting: waardigheid, solidariteit, bonum commune en subsidiariteit. Uitgangspunt van die visie vormt de Katholieke Sociale Leer. Als onderdeel van de Katholieke kerk in Nederland, ondersteunt BVA projecten binnen het Katholieke netwerk in andere delen van de wereld.

Solidariteit en subsidiariteit

BVA wil solidair zijn met mensen die leven in mensonwaardige omstandigheden. De projecten die we steunen komen dan ook ten goede aan alle mensen, ongeacht hun levensovertuiging, geslacht, sekse of nationaliteit. Elk project stelt de mens centraal en is erop gericht diens waardigheid te herstellen. Typerende voorbeelden zijn projecten die kinderen of volwassenen toegang tot onderwijs bieden, projecten die mensen helpen een eigen bedrijf te beginnen of projecten die mensen of gemeenschappen helpen zich bewust te worden van hun rechten en leren hoe zij van deze rechten gebruik kunnen maken. Belangrijk is dat de projecten mensen zoveel mogelijk helpen zichzelf te helpen (het ‘subsidiariteitsbeginsel’ uit de Katholieke Sociale Leer).

Betrokkenheid en lokale inbedding

De projecten die wij steunen, komen de lokale gemeenschap als geheel ten goede en helpen mensen op verantwoorde wijze om te gaan met het milieu. Daarom passen projecten die uit gemeenschappen zelf komen en daarin stevig zijn ingebed, goed bij BVA. We kijken daarvoor bijvoorbeeld naar de betrokkenheid van de mensen die ondersteund worden: dragen zij zelf actief bij aan het project? We kijken ook naar de betrokkenheid van lokale verbanden, zoals coöperaties, verenigingen of parochies. Een positief oordeel van de lokale bisschop vormt een belangrijke aanwijzing voor de lokale inbedding. Diens akkoord betekent tegelijk dat het project in zijn ogen aan de Katholieke Sociale Leer voldoet. 

Richtlijnen

We hebben verschillende richtlijnen geformuleerd waaraan projecten worden getoetst wanneer ze bij ons worden ingediend. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de Katholieke Sociale Leer. Ze spelen een belangrijke rol bij de beoordeling of een project voor ondersteuning door BVA in aanmerking komt. Het zijn niet allemaal harde toetsingscriteria, maar richtlijnen die stuk voor stuk zorgvuldig worden gewogen met oog voor de bredere context van het project. 

Twee financieringsmogelijkheden

BVA biedt twee verschillende financieringsmogelijkheden, één voor projecten via Nederlandse parochies – onze zogenaamde Eigen Doelen – en één voor Internationale stichtingen en organisaties. Ga voor meer informatie over deze financieringsmogelijkheden naar de desbetreffende pagina.